[L&W] Latest news on European research in learning and work – October 2017

Az Európai Learning and Work Kutató Hálózat hírlevelének linkje:
http://www.news.wifo-gate.org/